+383 4674 0000 info@bb-partners.de

Politika e privatësisë

Politika e privatësisë

1. Mbrojtja e të dhënave në një shikim

 

 Informacion i pergjithshem

Informacioni i mëposhtëm siguron një përmbledhje të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale kur vizitoni këtë faqe në internet. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat me të cilat mund të identifikoheni personalisht. Informacioni i detajuar mbi temën e mbrojtjes së të dhënave mund të gjendet në deklaratën tonë të mbrojtjes së të dhënave të listuar poshtë këtij teksti.

 

Mbledhja e të dhënave në këtë faqe interneti

Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe interneti?

 Përpunimi i të dhënave në këtë faqe në internet kryhet nga operatori i faqes në internet. Ju mund t’i gjeni detajet e kontaktit të tyre në pjesën “Shënim për organin përgjegjës” në këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave.

 

Si i mbledhim të dhënat tuaja?

Nga njëra anë, të dhënat tuaja mblidhen kur na i komunikoni ato. Kjo mund të jetë, për. Për shembull, të dhënat që futni në një formë kontakti.

 Të dhënat e tjera regjistrohen automatikisht ose me pëlqimin tuaj kur vizitoni faqen e internetit nga sistemet tona të TI -së. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (p.sh. shfletuesi i internetit, sistemi operativ ose koha e shikimit të faqes). Këto të dhëna mblidhen automatikisht sapo të hyni në këtë faqe interneti.

 

Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja?

 Disa nga të dhënat mblidhen në mënyrë që të sigurohet që faqja e internetit të jetë pa gabime. Të dhëna të tjera mund të përdoren për të analizuar sjelljen tuaj të përdoruesit.

Çfarë të drejtash keni në lidhje me të dhënat tuaja?

 

Ju keni të drejtë të merrni informacion në lidhje me origjinën, marrësin dhe qëllimin e të dhënave tuaja personale të ruajtura pa pagesë në çdo kohë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni korrigjimin ose fshirjen e këtyre të dhënave. Nëse keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave, mund ta anuloni këtë pëlqim në çdo kohë për të ardhmen. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet në rrethana të caktuara. Ju gjithashtu keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës kompetent.

 

Mund të na kontaktoni në çdo kohë nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me mbrojtjen e të dhënave.

 Mjetet e analizës dhe mjetet e palëve të treta

 

Kur vizitoni këtë faqe në internet, sjellja juaj e sërfit mund të vlerësohet statistikisht. Kjo bëhet kryesisht me të ashtuquajturat programe analize.

 

Ju mund të gjeni informacion të detajuar mbi këto programe analize në deklaratën e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave.

 

2. Pritja

 Jimdo

 

Ne presim faqen tonë në Jimdo GmbH, Stresemannstraße 375, 22761 Hamburg (në tekstin e mëtejmë: Jimdo).

 

Jimdo është një mjet për ndërtimin dhe hostimin e faqeve të internetit. Kur vizitoni faqen tonë të internetit, Jimdo mbledh të dhëna të ndryshme të regjistrit siç janë adresa juaj IP, lloji i shfletuesit tuaj dhe gjuha e shfletuesit, si dhe data dhe ora e hyrjes në faqen e internetit. Jimdo gjithashtu ruan cookies këtu. Këto të dhëna përdoren për të analizuar dhe mirëmbajtur funksionimin teknik të faqes në internet dhe për të luftuar abuzimin.

 

Jimdo përdoret në bazë të nenit 6 (1) (f) GDPR. Ne kemi një interes legjitim për të paraqitur faqen tonë të internetit sa më të besueshme të jetë e mundur. Nëse është kërkuar pëlqimi përkatës, përpunimi bëhet ekskluzivisht në bazë të Artit 6 Para 1 litër një GDPR; pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

 

Përpunimi i porosisë

 

Ne kemi lidhur një kontratë të përpunimit të porosisë (AVV) me ofruesin e sipërpërmendur. Kjo është një kontratë e përcaktuar me ligjin për mbrojtjen e të dhënave, e cila siguron që të përpunojë të dhënat personale të vizitorëve të faqes sonë të internetit vetëm në përputhje me udhëzimet tona dhe në përputhje me GDPR.

3. Informacion i përgjithshëm dhe informacion i detyrueshëm mbrojtjen e të dhënave

 

Operatorët e kësaj faqe në internet marrin mbrojtjen e të dhënave tuaja personale shumë seriozisht. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore të mbrojtjes së të dhënave dhe këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

 

Kur përdorni këtë faqe në internet, mblidhen të dhëna të ndryshme personale. Të dhënat personale janë të dhëna me të cilat mund të identifikoheni personalisht. Kjo deklaratë e mbrojtjes së të dhënave shpjegon se cilat të dhëna mbledhim dhe për çfarë i përdorim. Gjithashtu shpjegon se si dhe për çfarë qëllimi bëhet kjo.

 

Ne dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave në internet (p.sh. kur komunikoni me e-mail) mund të ketë boshllëqe sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër qasjes nga palët e treta nuk është e mundur.

 

Shënim për organin përgjegjës

 Organi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë faqe në internet është:

 

Arben Haliti

BB Partners SH.P.K

Bulevardi Dëshmorvët e Kombit H72, numri 9

11000 Prishtinë

 

Telefon: +383 4674 0000

Email: info@bb-partners.eu

 

Organi përgjegjës është personi fizik ose juridik i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale (p.sh. emrat, adresat e postës elektronike, etj.).

 

Periudha e ruajtjes

 Nëse nuk përcaktohet një periudhë specifike e ruajtjes në këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave, të dhënat tuaja personale do të mbeten me ne derisa qëllimi për të cilin janë përpunuar nuk zbatohet më. Nëse bëni një kërkesë legjitime për fshirje ose anuloni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave, të dhënat tuaja do të fshihen nëse nuk kemi ndonjë arsye tjetër të lejueshme ligjore për ruajtjen e të dhënave tuaja personale (p.sh. periudhat e mbajtjes së taksave ose tregtisë); në rastin e fundit, fshirja bëhet pasi këto arsye nuk zbatohen më.

 

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave

 Ne kemi caktuar një oficer për mbrojtjen e të dhënave për kompaninë tonë.

 

Arben Haliti

BB Partners SH.P.K

Bulevardi Dëshmorvët e Kombit H72, numri 9

11000 Prishtinë

 

Telefon: +383 4674 0000

Email: info@bb-partners.eu

Shënim mbi transferimin e të dhënave në SHBA dhe vendet e tjera të treta

 

Ndër të tjera, ne përdorim mjete nga kompani me bazë në SHBA ose vende të tjera të treta që nuk janë të sigurta në aspektin e ligjit për mbrojtjen e të dhënave. Nëse këto mjete janë aktive, të dhënat tuaja personale mund të transferohen në këto vende të treta dhe të përpunohen atje. Ne dëshirojmë të theksojmë se asnjë nivel i mbrojtjes së të dhënave i krahasueshëm me atë në BE nuk mund të garantohet në këto vende. Për shembull, kompanitë amerikane janë të detyruara t’i dorëzojnë të dhënat personale autoriteteve të sigurisë pa ju si personi në fjalë që të jetë në gjendje të ndërmarrë veprime ligjore kundër kësaj. Prandaj nuk mund të përjashtohet që autoritetet amerikane (p.sh. shërbimet sekrete) të përpunojnë, vlerësojnë dhe ruajnë përgjithmonë të dhënat tuaja në serverët amerikanë për qëllime monitorimi. Ne nuk kemi ndikim në këto aktivitete të përpunimit.

 

Heqja e pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave

 

Shumë operacione të përpunimit të të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur. Ju mund të anuloni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Legaliteti i përpunimit të të dhënave i kryer para revokimit mbetet i paprekur nga revokimi.

 

E drejta për të kundërshtuar mbledhjen e të dhënave në raste të veçanta dhe për reklamim të drejtpërdrejtë (neni 21 GDPR)

 

NFSE P PRORPUNIMI I TAT DHNAVE BAZUAR N ART. 6 ABS 1 LIT. O OSE F GDPR, KENI T DREJTN N ÇDO KOH TO T TO OBJEKTIT PR P PRORPUNIMIN E TAT DHNAVE TUAJA PERSONALE P RER ARSYE Q NGA NGA SITUTA TUAJA TUAJA; KJO GJITHASHTU ZBATON P PROR PROFILIMIN E BAZUAR N TH KTO DISPOZITA. BAZA LIDHJE LIDHSE P WHR CILIN P PRORPUNIM BAZOHET N TH KIST KOLT P POLITIK PRIVATIVE. NFSE OBJEKTI, NUK DO T PRO PROCESOJM T DHNAT TUAJA T AF PARASHIKUAR TUAJ PERSONALE NLESSE NUK MUND T PRO DHN ARSYE TMP DETYRUESHME P PROR PCRPUNIMIN QAT NDODHN,, VEPRON DHE EKZEKUTON INTERESIN TUAJ, Vëzhgoni të Drejtat. OBJEK,

 

NFSE T D DHNAT TUAJA PERSONALE PRPUNohen P ADR REKLAMIM TRE DREJT, KENI T THE DREJT T O OBJEKTONI NY ÇDO KOH TO P TOR PESSRPUNIMIN E TAT DHNAVE PERSONALE P THER QOSLLIMIN E REKLAMIMIT TCH tillë; KJO GJITHASHTU ZBATON P PROR PROFILIMIN N THE SHTPIRN N CON LIDHJE ME REKLAMIM TCH DREJT T DREJT. NFSE OBJEKTOJN,, T D DHNAT TUAJA PERSONALE NUK KA PRDORUR M PR QURLLIMIN E REKLAMIMIT DIREKT (OBJEKTIONI SIPAS ARTIT. 21 (2) GDPR).

E drejta e apelimit tek autoriteti mbikëqyrës kompetent

 

Në rast të shkeljeve të GDPR, subjektet e të dhënave kanë të drejtë të paraqesin një ankesë në një autoritet mbikëqyrës, veçanërisht në shtetin anëtar të vendbanimit të tyre të zakonshëm, vendin e punës ose vendin e shkeljes së pretenduar. E drejta për të paraqitur një ankesë ekziston pa paragjykuar mjetet e tjera administrative ose gjyqësore.

 

E drejta për transportueshmëri të të dhënave

 

Ju keni të drejtë të keni të dhëna që ne i përpunojmë automatikisht në bazë të pëlqimit tuaj ose në përmbushje të një kontrate të dorëzuar juve ose një pale të tretë në një format të zakonshëm, të lexueshëm nga makina. Nëse kërkoni transferimin e drejtpërdrejtë të të dhënave tek një person tjetër përgjegjës, kjo do të bëhet vetëm nëse është teknikisht e realizueshme.

 

Kriptimi SSL ose TLS

 

Për arsye sigurie dhe për të mbrojtur transmetimin e përmbajtjes konfidenciale, siç janë porositë ose pyetjet që na dërgoni si operator i faqes në internet, kjo faqe përdor kriptimin SSL ose TLS. Ju mund të njihni një lidhje të koduar me faktin se linja e adresave të shfletuesit ndryshon nga “http: //” në “https: //” dhe nga simboli i kyçjes në linjën e shfletuesit tuaj.

 

Nëse aktivizohet kriptimi SSL ose TLS, të dhënat që na transmetoni nuk mund të lexohen nga palët e treta.

 

Informacion, fshirje dhe korrigjim

 

Brenda kuadrit të dispozitave ligjore në fuqi, ju keni të drejtë të merrni informacion falas për të dhënat tuaja personale të ruajtura, origjinën dhe marrësin e tyre dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, një të drejtë për të korrigjuar ose fshirë këto të dhëna. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme mbi temën e të dhënave personale.

 

E drejta për kufizimin e përpunimit

 

Ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë për këtë qëllim. E drejta për kufizimin e përpunimit ekziston në rastet e mëposhtme:

 

Nëse kundërshtoni saktësinë e të dhënave tuaja personale të ruajtura nga ne, zakonisht na duhet kohë për ta kontrolluar këtë. Për kohëzgjatjen e testit, ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet.

Nëse përpunimi i të dhënave tuaja personale ka ndodhur / ndodh në mënyrë të paligjshme, ju mund të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave në vend të fshirjes.

Nëse ne nuk kemi më nevojë për të dhënat tuaja personale, por ju keni nevojë që ato të ushtrojnë, mbrojnë ose pohojnë pretendime ligjore, ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet në vend që të fshihen.

Nëse keni paraqitur një kundërshtim në përputhje me Nenin 21 Paragrafi 1 GDPR, interesat tuaja dhe tonat duhet të peshohen. Për sa kohë që nuk është ende e qartë interesat e kujt mbizotërojnë, ju keni të drejtë të kërkoni që përpunimi i të dhënave tuaja personale të kufizohet.

Nëse e keni kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale, këto të dhëna – përveç ruajtjes së tyre – mund të lejohen vetëm me pëlqimin tuaj ose për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore ose për mbrojtjen e të drejtave të një personi tjetër fizik ose juridik ose për arsye të interesit të rëndësishëm publik të përpunuar nga Bashkimi Evropian ose një shtet anëtar.

 

4. Mbledhja e të dhënave në këtë faqe interneti

 

Biskota

 

Faqet tona në internet përdorin të ashtuquajturat “cookie”. Cookies janë skedarë të vegjël teksti dhe nuk shkaktojnë ndonjë dëm në pajisjen tuaj. Ato ruhen ose përkohësisht për kohëzgjatjen e një sesioni (cookie sesioni) ose përgjithmonë (cookie të përhershëm) në pajisjen tuaj. Cookies e sesionit fshihen automatikisht pas vizitës tuaj. Cookies e përhershme mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj derisa t’i fshini ato vetë ose shfletuesi juaj i uebit t’i fshijë ato automatikisht.

 

Në disa raste, cookies nga kompanitë e palëve të treta gjithashtu mund të ruhen në pajisjen tuaj kur hyni në faqen tonë të internetit (cookie të palëve të treta). Këto na mundësojnë neve ose ju të përdorni shërbime të caktuara të palëve të treta (p.sh. cookies për përpunimin e shërbimeve të pagesave).

 

Cookies kanë funksione të ndryshme. Cookies të shumta janë teknikisht të nevojshme sepse funksione të caktuara të faqes në internet nuk do të funksiononin pa to (p.sh. funksioni i karrocës së blerjes ose shfaqja e videove). Cookies të tjera përdoren për të vlerësuar sjelljen e përdoruesit ose për të shfaqur reklama.

 

Cookies që kërkohen për të kryer procesin e komunikimit elektronik (cookies të nevojshme) ose për të siguruar funksione të caktuara që dëshironi (cookie funksionale, p.sh. për funksionin e karrocës së blerjes) ose për të optimizuar faqen e internetit (p.sh. cookie -t për të matur audiencën në internet) ruhen në baza e nenit 6 paragrafi 1 lit.f GDPR, përveç nëse përcaktohet një bazë tjetër ligjore. Operatori i faqes në internet ka një interes legjitim në ruajtjen e cookies për ofrimin teknikisht pa gabime dhe të optimizuar të shërbimeve të tij. Nëse është kërkuar pëlqimi për ruajtjen e cookies, cookie -t në fjalë ruhen ekskluzivisht në bazë të këtij pëlqimi (neni 6 paragrafi 1 lit. a GDPR); pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

 

Ju mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të jeni të informuar në lidhje me vendosjen e cookies dhe të lejoni cookies në raste individuale, të përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi dhe të aktivizoni fshirjen automatike të cookies kur mbyllni shfletuesin. Nëse cookie -t janë të çaktivizuara, funksionaliteti i kësaj faqe në internet mund të jetë i kufizuar.

 

Për aq sa cookies përdoren nga kompani të palëve të treta ose për qëllime analize, ne do t’ju informojmë për këtë veçmas në kontekstin e kësaj deklarate të mbrojtjes së të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, do të kërkojmë pëlqimin tuaj.

 

5. Media sociale

 

Shtojcat në Facebook (butoni like & share)

 

Shtojcat e rrjetit social Facebook janë integruar në këtë faqe interneti. Ofruesi i këtij shërbimi është Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandë. Sidoqoftë, sipas Facebook, të dhënat e mbledhura do të transferohen gjithashtu në SHBA dhe vende të tjera të treta.

 

Ju mund t’i njihni shtojcat e Facebook me logon e Facebook ose butonin “Like” në këtë faqe në internet. Mund të gjeni një përmbledhje të shtojcave të Facebook këtu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

 

Kur vizitoni këtë faqe në internet, plug-in krijon një lidhje të drejtpërdrejtë midis shfletuesit tuaj dhe serverit të Facebook. Facebook merr informacionin që keni vizituar këtë faqe në internet me adresën tuaj IP. Nëse klikoni në butonin “Pëlqe” në Facebook ndërsa jeni regjistruar në llogarinë tuaj në Facebook, mund të lidhni përmbajtjen e kësaj faqe në internet me profilin tuaj në Facebook. Kjo i mundëson Facebook -ut të caktojë vizitën tuaj në këtë faqe në internet në llogarinë tuaj të përdoruesit. Ne dëshirojmë të theksojmë se, si ofrues i faqeve, ne nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara ose përdorimin e tyre nga Facebook. Mund të gjeni më shumë informacion për këtë në deklaratën e Facebook për mbrojtjen e të dhënave në: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

 

Nëse nuk dëshironi që Facebook të jetë në gjendje të caktojë vizitën tuaj në këtë faqe interneti në llogarinë tuaj të përdoruesit në Facebook, ju lutemi dilni nga llogaria juaj e përdoruesit në Facebook.

 

Shtojcat në Facebook përdoren në bazë të Artit 6 Para. 1 lit.f GDPR. Operatori i faqes në internet ka një interes legjitim për shikueshmërinë më të madhe të mundshme në mediat sociale. Nëse është kërkuar pëlqimi përkatës, përpunimi bëhet ekskluzivisht në bazë të Artit 6 Para 1 litër një GDPR; pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.Për aq sa të dhënat personale mblidhen në faqen tonë të internetit me ndihmën e mjetit të përshkruar këtu dhe i përcjellim Facebook, ne dhe Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandë jemi bashkërisht përgjegjës për këtë përpunim të të dhënave (Art 26 GDPR). Përgjegjësia e përbashkët kufizohet ekskluzivisht në mbledhjen e të dhënave dhe transferimin e tyre në Facebook. Përpunimi nga Facebook pas përcjelljes nuk është pjesë e përgjegjësisë së përbashkët. Detyrimet që kemi bashkërisht janë përcaktuar në një marrëveshje për përpunimin e përbashkët. Formulimi i marrëveshjes mund të gjendet në: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Sipas kësaj marrëveshjeje, ne jemi përgjegjës për sigurimin e informacionit për mbrojtjen e të dhënave kur përdorni mjetin Facebook dhe për zbatimin e mjetit në faqen tonë të internetit në një mënyrë të sigurt sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave. Facebook është përgjegjës për sigurinë e të dhënave të produkteve të Facebook. Ju mund të pohoni të drejtat e subjekteve të të dhënave (p.sh. kërkesat për informacion) në lidhje me të dhënat e përpunuara në Facebook direkt në Facebook. Nëse pohoni të drejtat tuaja mbi subjektin e të dhënave, ne jemi të detyruar t’i përcjellim ato në Facebook.

 

Transferimi i të dhënave në SHBA bazohet në klauzolat standarde kontraktuale të Komisionit të BE -së. Ju mund të gjeni detaje këtu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 dhe https://www.facebook.com/policy.php.

Privacy Policy

1. An overview of data protection

General information

The following information will provide you with an easy to navigate overview of what will happen with your personal data when you visit this website. The term “personal data” comprises all data that can be used to personally identify you. For detailed information about the subject matter of data protection, please consult our Data Protection Declaration, which we have included beneath this copy.

Data recording on this website

Who is the responsible party for the recording of data on this website (i.e., the “controller”)?

The data on this website is processed by the operator of the website, whose contact information is available under section “Information about the responsible party (referred to as the “controller” in the GDPR)” in this Privacy Policy.

How do we record your data?

We collect your data as a result of your sharing of your data with us. This may, for instance be information you enter into our contact form.

Other data shall be recorded by our IT systems automatically or after you consent to its recording during your website visit. This data comprises primarily technical information (e.g., web browser, operating system, or time the site was accessed). This information is recorded automatically when you access this website.

What are the purposes we use your data for?

A portion of the information is generated to guarantee the error free provision of the website. Other data may be used to analyze your user patterns.

What rights do you have as far as your information is concerned?

You have the right to receive information about the source, recipients, and purposes of your archived personal data at any time without having to pay a fee for such disclosures. You also have the right to demand that your data are rectified or eradicated. If you have consented to data processing, you have the option to revoke this consent at any time, which shall affect all future data processing. Moreover, you have the right to demand that the processing of your data be restricted under certain circumstances. Furthermore, you have the right to log a complaint with the competent supervising agency.

Please do not hesitate to contact us at any time if you have questions about this or any other data protection related issues.

Analysis tools and tools provided by third parties

There is a possibility that your browsing patterns will be statistically analyzed when your visit this website. Such analyses are performed primarily with what we refer to as analysis programs.

For detailed information about these analysis programs please consult our Data Protection Declaration below.

2. Hosting

Jimdo

We host our website with Jimdo GmbH, Stresemannstraße 375, 22761 Hamburg (hereinafter “Jimdo”).

Jimdo is a tool for creating and hosting websites. When you visit our website, Jimdo collects various log data, such as your IP address, browser type and language, and the date and time you access the website. In the process, Jimdo also stores cookies. This data is used for analysis and to maintain the technical operation of the website as well as to combat abuse.

The use of Jimdo is based on Art. 6(1)(f) GDPR. We have a legitimate interest on the most reliable representation of our website. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR; consent can be revoked at any time.

Data processing

We have concluded a data processing agreement (DPA) with the above-mentioned provider. This is a contract mandated by data privacy laws that guarantees that they process personal data of our website visitors only based on our instructions and in compliance with the GDPR.

3. General information and mandatory information

Data protection

The operators of this website and its pages take the protection of your personal data very seriously. Hence, we handle your personal data as confidential information and in compliance with the statutory data protection regulations and this Data Protection Declaration.

Whenever you use this website, a variety of personal information will be collected. Personal data comprises data that can be used to personally identify you. This Data Protection Declaration explains which data we collect as well as the purposes we use this data for. It also explains how, and for which purpose the information is collected.

We herewith advise you that the transmission of data via the Internet (i.e., through e-mail communications) may be prone to security gaps. It is not possible to completely protect data against third-party access.

Information about the responsible party (referred to as the “controller” in the GDPR)

The data processing controller on this website is:

Arben Haliti
BB Partners SH.P.K
Bulevardi Dëshmorvët e Kombit H72, Nr.9
11000 Prishtinë

Phone: +383 4674 0000
E-mail: info@bb-partners.eu

The controller is the natural person or legal entity that single-handedly or jointly with others makes decisions as to the purposes of and resources for the processing of personal data (e.g., names, e-mail addresses, etc.).

Storage duration

Unless a more specific storage period has been specified in this privacy policy, your personal data will remain with us until the purpose for which it was collected no longer applies. If you assert a justified request for deletion or revoke your consent to data processing, your data will be deleted, unless we have other legally permissible reasons for storing your personal data (e.g., tax or commercial law retention periods); in the latter case, the deletion will take place after these reasons cease to apply.

Designation of a data protection officer

We have appointed a data protection officer for our company.

Arben Haliti
BB Partners SH.P.K
Bulevardi Dëshmorvët e Kombit H72, Nr.9
11000 Prishtinë

Phone: +383 4674 0000
E-mail: info@bb-partners.eu

Information on data transfer to the USA and other non-EU countries

Among other things, we use tools of companies domiciled in the United States or other from a data protection perspective non-secure non-EU countries. If these tools are active, your personal data may potentially be transferred to these non-EU countries and may be processed there. We must point out that in these countries, a data protection level that is comparable to that in the EU cannot be guaranteed. For instance, U.S. enterprises are under a mandate to release personal data to the security agencies and you as the data subject do not have any litigation options to defend yourself in court. Hence, it cannot be ruled out that U.S. agencies (e.g., the Secret Service) may process, analyze, and permanently archive your personal data for surveillance purposes. We have no control over these processing activities.

Revocation of your consent to the processing of data

A wide range of data processing transactions are possible only subject to your express consent. You can also revoke at any time any consent you have already given us. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data collection that occurred prior to your revocation.

Right to object to the collection of data in special cases; right to object to direct advertising (Art. 21 GDPR)

IN THE EVENT THAT DATA ARE PROCESSED ON THE BASIS OF ART. 6(1)(E) OR (F) GDPR, YOU HAVE THE RIGHT TO AT ANY TIME OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA BASED ON GROUNDS ARISING FROM YOUR UNIQUE SITUATION. THIS ALSO APPLIES TO ANY PROFILING BASED ON THESE PROVISIONS. TO DETERMINE THE LEGAL BASIS, ON WHICH ANY PROCESSING OF DATA IS BASED, PLEASE CONSULT THIS DATA PROTECTION DECLARATION. IF YOU LOG AN OBJECTION, WE WILL NO LONGER PROCESS YOUR AFFECTED PERSONAL DATA, UNLESS WE ARE IN A POSITION TO PRESENT COMPELLING PROTECTION WORTHY GROUNDS FOR THE PROCESSING OF YOUR DATA, THAT OUTWEIGH YOUR INTERESTS, RIGHTS AND FREEDOMS OR IF THE PURPOSE OF THE PROCESSING IS THE CLAIMING, EXERCISING OR DEFENCE OF LEGAL ENTITLEMENTS (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21(1) GDPR).

IF YOUR PERSONAL DATA IS BEING PROCESSED IN ORDER TO ENGAGE IN DIRECT ADVERTISING, YOU HAVE THE RIGHT TO OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR AFFECTED PERSONAL DATA FOR THE PURPOSES OF SUCH ADVERTISING AT ANY TIME. THIS ALSO APPLIES TO PROFILING TO THE EXTENT THAT IT IS AFFILIATED WITH SUCH DIRECT ADVERTISING. IF YOU OBJECT, YOUR PERSONAL DATA WILL SUBSEQUENTLY NO LONGER BE USED FOR DIRECT ADVERTISING PURPOSES (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21(2) GDPR).

Right to log a complaint with the competent supervisory agency

In the event of violations of the GDPR, data subjects are entitled to log a complaint with a supervisory agency, in particular in the member state where they usually maintain their domicile, place of work or at the place where the alleged violation occurred. The right to log a complaint is in effect regardless of any other administrative or court proceedings available as legal recourses.

Right to data portability

You have the right to demand that we hand over any data we automatically process on the basis of your consent or in order to fulfil a contract be handed over to you or a third party in a commonly used, machine readable format. If you should demand the direct transfer of the data to another controller, this will be done only if it is technically feasible.

SSL and/or TLS encryption

For security reasons and to protect the transmission of confidential content, such as purchase orders or inquiries you submit to us as the website operator, this website uses either an SSL or a TLS encryption program. You can recognize an encrypted connection by checking whether the address line of the browser switches from “http://” to “https://” and also by the appearance of the lock icon in the browser line.

If the SSL or TLS encryption is activated, data you transmit to us cannot be read by third parties.

Information about, rectification and eradication of data

Within the scope of the applicable statutory provisions, you have the right to at any time demand information about your archived personal data, their source and recipients as well as the purpose of the processing of your data. You may also have a right to have your data rectified or eradicated. If you have questions about this subject matter or any other questions about personal data, please do not hesitate to contact us at any time.

Right to demand processing restrictions

You have the right to demand the imposition of restrictions as far as the processing of your personal data is concerned. To do so, you may contact us at any time. The right to demand restriction of processing applies in the following cases:

  • In the event that you should dispute the correctness of your data archived by us, we will usually need some time to verify this claim. During the time that this investigation is ongoing, you have the right to demand that we restrict the processing of your personal data.
  • If the processing of your personal data was/is conducted in an unlawful manner, you have the option to demand the restriction of the processing of your data in lieu of demanding the eradication of this data.
  • If we do not need your personal data any longer and you need it to exercise, defend or claim legal entitlements, you have the right to demand the restriction of the processing of your personal data instead of its eradication.
  • If you have raised an objection pursuant to Art. 21(1) GDPR, your rights and our rights will have to be weighed against each other. As long as it has not been determined whose interests prevail, you have the right to demand a restriction of the processing of your personal data.

If you have restricted the processing of your personal data, these data – with the exception of their archiving – may be processed only subject to your consent or to claim, exercise or defend legal entitlements or to protect the rights of other natural persons or legal entities or for important public interest reasons cited by the European Union or a member state of the EU.

4. Recording of data on this website

Cookies

Our websites and pages use what the industry refers to as “cookies.” Cookies are small text files that do not cause any damage to your device. They are either stored temporarily for the duration of a session (session cookies) or they are permanently archived on your device (permanent cookies). Session cookies are automatically deleted once you terminate your visit. Permanent cookies remain archived on your device until you actively delete them, or they are automatically eradicated by your web browser.

In some cases, it is possible that third-party cookies are stored on your device once you enter our site (third-party cookies). These cookies enable you or us to take advantage of certain services offered by the third party (e.g., cookies for the processing of payment services).

Cookies have a variety of functions. Many cookies are technically essential since certain website functions would not work in the absence of the cookies (e.g., the shopping cart function or the display of videos). The purpose of other cookies may be the analysis of user patterns or the display of promotional messages.

Cookies, which are required for the performance of electronic communication transactions (required cookies) or for the provision of certain functions you want to use (functional cookies, e.g., for the shopping cart function) or those that are necessary for the optimization of the website (e.g., cookies that provide measurable insights into the web audience), shall be stored on the basis of Art. 6(1)(f) GDPR, unless a different legal basis is cited. The operator of the website has a legitimate interest in the storage of cookies to ensure the technically error free and optimized provision of the operator’s services. If your consent to the storage of the cookies has been requested, the respective cookies are stored exclusively on the basis of the consent obtained (Art. 6(1)(a) GDPR); this consent may be revoked at any time.

You have the option to set up your browser in such a manner that you will be notified any time cookies are placed and to permit the acceptance of cookies only in specific cases. You may also exclude the acceptance of cookies in certain cases or in general or activate the delete function for the automatic eradication of cookies when the browser closes. If cookies are deactivated, the functions of this website may be limited.

In the event that third-party cookies are used or if cookies are used for analytical purposes, we will separately notify you in conjunction with this Data Protection Policy and, if applicable, ask for your consent.

5. Social media

Facebook plug-ins (Like & Share button)

We have integrated plug-ins of the social network Facebook on this website. The provider of this service is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. According to Facebook’s statement the collected data will be transferred to the USA and other third-party countries too.

You will be able to recognize Facebook plug-ins by the Facebook logo or the “Like” button on this website. An overview of the Facebook plug-ins is available under the following link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Whenever you visit this website and its pages, the plug-in will establish a direct connection between your browser and the Facebook server. As a result, Facebook will receive the information that you have visited this website with your plug-in. However, if you click the Facebook “Like” button while you are logged into your Facebook account, you can link the content of this website and its pages with your Facebook profile. As a result, Facebook will be able to allocate the visit to this website and its pages to your Facebook user account. We have to point out, that we as the provider of the website do not have any knowledge of the transferred data and its use by Facebook. For more detailed information, please consult the Data Privacy Declaration of Facebook at: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

If you do not want Facebook to be able to allocate your visit to this website and its pages to your Facebook user account, please log out of your Facebook account while you are on this website.

The use of the Facebook plug-in is based on Art. 6(1)(f) GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media. If a respective declaration of consent has been obtained, the data shall be processed exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR. This declaration of consent may be revoked at any time.

Insofar as personal data is collected on our website with the help of the tool described here and forwarded to Facebook, we and Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland are jointly responsible for this data processing (Art. 26 DSGVO). The joint responsibility is limited exclusively to the collection of the data and its forwarding to Facebook. The processing by Facebook that takes place after the onward transfer is not part of the joint responsibility. The obligations incumbent on us jointly have been set out in a joint processing agreement. The wording of the agreement can be found under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. According to this agreement, we are responsible for providing the privacy information when using the Facebook tool and for the privacy-secure implementation of the tool on our website. Facebook is responsible for the data security of Facebook products. You can assert data subject rights (e.g., requests for information) regarding data processed by Facebook directly with Facebook. If you assert the data subject rights with us, we are obliged to forward them to Facebook.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 and https://www.facebook.com/policy.php.

6. Analysis tools and advertising

Facebook Pixel

To measure conversion rates, this website uses the visitor activity pixel of Facebook. The provider of this service is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. According to Facebook’s statement the collected data will be transferred to the USA and other third-party countries too.

This tool allows the tracking of page visitors after they have been linked to the website of the provider after clicking on a Facebook ad. This makes it possible to analyze the effectiveness of Facebook ads for statistical and market research purposes and to optimize future advertising campaigns.

For us as the operators of this website, the collected data is anonymous. We are not in a position to arrive at any conclusions as to the identity of users. However, Facebook archives the information and processes it, so that it is possible to make a connection to the respective user profile and Facebook is in a position to use the data for its own promotional purposes in compliance with the Facebook Data Usage Policy. This enables Facebook to display ads on Facebook pages as well as in locations outside of Facebook. We as the operator of this website have no control over the use of such data.

The use of Facebook Pixel is based on Art. 6(1)(f) GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in effective advertising campaigns, which also include social media. If a corresponding agreement has been requested (e.g., an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR; the agreement can be revoked at any time.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Insofar as personal data is collected on our website with the help of the tool described here and forwarded to Facebook, we and Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland are jointly responsible for this data processing (Art. 26 DSGVO). The joint responsibility is limited exclusively to the collection of the data and its forwarding to Facebook. The processing by Facebook that takes place after the onward transfer is not part of the joint responsibility. The obligations incumbent on us jointly have been set out in a joint processing agreement. The wording of the agreement can be found under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. According to this agreement, we are responsible for providing the privacy information when using the Facebook tool and for the privacy-secure implementation of the tool on our website. Facebook is responsible for the data security of Facebook products. You can assert data subject rights (e.g., requests for information) regarding data processed by Facebook directly with Facebook. If you assert the data subject rights with us, we are obliged to forward them to Facebook.

In Facebook’s Data Privacy Policies, you will find additional information about the protection of your privacy at: https://www.facebook.com/about/privacy/.

You also have the option to deactivate the remarketing function “Custom Audiences” in the ad settings section under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. To do this, you first have to log into Facebook.

If you do not have a Facebook account, you can deactivate any user-based advertising by Facebook on the website of the European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. eCommerce and payment service providers

Processing of data (customer and contract data)

We collect, process, and use personal data only to the extent necessary for the establishment, content organization or change of the legal relationship (data inventory). These actions are taken on the basis of Art. 6(1)(b) GDPR, which permits the processing of data for the fulfilment of a contract or pre-contractual actions. We collect, process, and use personal data concerning the use of this website (usage data) only to the extent that this is necessary to make it possible for users to utilize the services and to bill for them.

The collected customer data shall be eradicated upon completion of the order or the termination of the business relationship. This shall be without prejudice to any statutory retention mandates.

Kontakti

Tel.: +383 4674 0000

E-Mail: info@bb-partners.de

Web: www.bb-partners.de